NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA

In preparazione della Festa della Divina Misericordia (prima domenica dopo Pasqua o domenica della Divina Misericordia). Inizia il Venerdì Santo. Ogni giorno si recita la Coroncina alla Divina Misericordia.

Durante questa novena concederò alle anime ogni genere di grazie (Gesù a santa Maria Faustina Kowalska).

PRIMO GIORNO

Oggi conducimi l'umanità intera e specialmente tutti i peccatori e immergila nel mare della Mia misericordia. Con questo Mi consolerai dell'amara tristezza in cui Mi immerge la perdita delle anime.

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogrąża utrata dusz. (Dz. 1210)

SECONDO GIORNO

Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella Mia insondabile misericordia. Esse mi hanno dato la forza di superare l'amara Passione, attraverso di loro come attraverso dei canali la Mia misericordia scorre sull'umanità.

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje. (Dz. 1212)

TERZO GIORNO

Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli e immergile nel mare della Mia misericordia; queste anime Mi hanno consolato nella Via Crucis, sono state una goccia di consolazione in mezzo a un mare di amarezza.

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza. (Dz. 1214)

QUARTO GIORNO

Oggi conducimi i pagani e quelli che non Mi conoscono ancora, anche a loro ho pensato nella Mia amara Passione e il loro futuro zelo ha consolato il Mio Cuore. Immergili nel mare della Mia misericordia.

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. (Dz. 1216)

QUINTO GIORNO

Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici e immergili nel mare della Mia misericordia; nella Mia amara Passione Mi hanno lacerato il corpo e il cuore, cioè la Mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità con la Chiesa, si rimargineranno le Mie ferite e in questo modo allevieranno la Mia Passione.

Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi męki. (Dz. 1218)

SESTO GIORNO

Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergile nella Mia misericordia. Queste anime sono le più simili al Mio Cuore, esse Mi hanno confortato nell'amaro tormento dell'agonia; li ho visti come angeli terreni che avrebbero vegliato presso i Miei altari, su di loro riverso interi torrenti di grazie. Solo un'anima umile è capace di ricevere la Mia grazia, alle anime umili concedo la Mia fiducia.

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce; widziałem ich jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nich zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. (Dz. 1220)

SETTIMO GIORNO

Oggi conducimi le anime che venerano e glorificano in modo particolare la Mia misericordia e immergile nella Mia misericordia. Queste anime hanno sofferto più di tutte per la Mia Passione e sono penetrate più profondamente nel Mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del Mio Cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura, nessuna finirà nel fuoco dell'inferno, difenderò ognuna in modo particolare nell'ora della morte.

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie. (Dz. 1224)

OTTAVO GIORNO

Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio e immergile nell'abisso della Mia misericordia. I torrenti del Mio sangue diano loro refrigerio. Tutte queste anime sono molto amate da Me, soddisfano alla Mia giustizia; è in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della Mia Chiesa tutte le indulgenze e offrile per loro... Oh, se conoscessi il loro tormento, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pagheresti i loro debiti alla Mia giustizia.

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. (Dz. 1226)

NONO GIORNO

Oggi conducimi le anime tiepide e immergile nell'abisso della Mia misericordia. Queste anime feriscono il Mio Cuore nel modo più doloroso. La Mia anima ha provato la più grande ripugnanza nell'Orto degli ulivi per un'anima tiepida. Esse sono state la ragione per cui ho detto: Padre, allontana questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro ricorrere alla Mia misericordia è l'ultima tavola di salvezza.

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego. (Dz. 1228)